Koordynator do spraw dostepności w Urzędzie Gminy Bobrowo - Natalia Motylicka

Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu ds. dostępności należy w szczególności:

1) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,

2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,

5) monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

6) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,

7) przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

Dane kontaktowe:
Natalia Motylicka 
Urząd Gminy Bobrowo
Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo
tel. 56 491 33 53
e-mail:
natalia.motylicka@bobrowo.org

Zarządzenie nr 135/2020 Wójta Gminy Bobrowo z dnia 31.08.2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności