obrazek

4. Skład Komisji Budżetu i Finansów:

1) Grzegorz Adamski - Przewodniczący,

2) Ryszard Włodarczyk - członek,

3) Krzysztof Cichewicz - członek.

 

Zadania Komisji:

Komisja Budżetu i Finansów - wnioskowanie w sprawach procedury uchwalenia budżetu, koordynowanie prac komisji Rady w sprawach opinii do projektu budżetu oraz opinie do projektu i zmian w budżecie, opiniowanie wszelkich spraw wynikających z prawa budżetowego, rozpatrywanie sprawozdań Wójta z wykonania budżetu, kontrola gospodarowania mieniem gminy we współpracy z innymi komisjami, opiniowanie spraw komunalizacji mienia, sprawy związane z funkcjonowaniem urządzeń infrastruktury komunalnej (zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, co., usuwanie odpadów i ścieków, komunikacja, utrzymanie dróg), inwestycje w dziedzinie usług komunalnych, opiniowanie zasad gospodarki zasobem mieszkaniowym gminy, ocena realizacji wypłat dodatków mieszkaniowych, inne problemy przedmiotowe.