W sprawie:
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bobrowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXVIII/252/21

Podjęta przez:
Radę Gminy Bobrowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia