W sprawie:
określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Bobrowo na
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze wspieraniem wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w gminie Bobrowo


Data uchwały:
2020-05-07

Numer uchwały:
XIV/136/20

Podjęta przez:
Radę Gminy Bobrowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz 2542 z dn. 13.05.2020)