W sprawie:
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Data uchwały:
2020-03-18

Numer uchwały:
XIII/128/20

Podjęta przez:
Radę Gminy Bobrowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2020r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz 1646 z dn. 25.03.2020)