KLAUZULA INFORMACYJNA

zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów

zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.l ze zm.), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Bobrowo, Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo. Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Urzędu Gminy w Bobrowie podane są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bobrowie: http://www.bobrowo.org.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: iod@bobrowo.org lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew/krzewów lub zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/krzewów (dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.