Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego

 

Na podstawie art.14j §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz.749 ze zm) (...) zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej
przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości odnośnie zastosowania
wyłączenia nieruchomości zajętych na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego,
w tym urzędów gmin wynikającego z art.2 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 12.01.1991 o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 nr 9 poz. 31 ze zm.)

Stan faktyczny:

(...) jest właścicielem nieruchomości lokalowej położonej
w (...) użytkowanej wspólnie z (...). Przedmiotowy lokal do
dnia 2,8.02.2013 zajęty był w całości na prowadzenie działalności (...) i zgodnie ze stanem
faktycznym dnia 04.01.2013 złożono do (...) deklarację na podatek od nieruchomości
na rok 2013 wykazując powierzchnię użytkową budynków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej w wysokości (...) m2 do opodatkowania

 

Dnia 01.02.2013r zawarto umowę najmu lokalu pomiędzy (...), a (...). Z § 1 umowy wynika, że przedmiotem umowy jest najem lokalu o pow. (...) m2 w części nieruchomości należącej do (...).§2 stanowi, że wynajmowany lokal najemca przeznaczy na potrzeby (...). Umowa zostaje zawarta na okres 10 lat i obowiązuje od dnia (...)r do (...)r

(... zgodnie z art.6 ust.9 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 1991 nr 9 poz. 31 ze zm.) złożył korektę deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2013r pomniejszając o (...)m2 powierzchnię użytkową budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej do wysokości (...)m2, obniżając podatek od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części (art.6 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Podstawę opodatkowania obniżono w oparciu o zawartą umowę najmu lokalu i art.2 ust.3 pkt.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych "Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również ( ... ) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin ... "

 

Pytanie:

Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym wynajmowanie części lokalu na
potrzeby (...) korzysta z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od
nieruchomości?

 

W ocenie (...) analiza kompleksowa katalogu wyłączeń z podatku od
nieruchomości zawarta w art.2 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 12.01.1991 o podatkach i opłatach
lokalnych określa, że "opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również: ( ... )
nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego,
w tym urzędów gmin ( ... )" Zwolnienie to odnosi się więc także do przedstawionego stanu
faktycznego.

Analiza tego przepisu wymaga zwrócenia uwagi przede wszystkim na dwie kwestie: charakter
wyłączenia, a także jego zakresu.

Wyłączenie to ma zakres przedmiotowy, co oznacza, że jego funkcjonowanie nie wymaga, aby
istniała tożsamość podatnika i podmiotu, który będzie wykorzystywał nieruchomości na potrzeby
wskazane w tym przepisie (potrzeby organów JST, w tym m.in. potrzeby urzędów, o których
mowa wyżej). W rezultacie nie tylko majątek stanowiący własność JST będzie objęty tym
wyłączeniem. Jeśli więc budynki stanowiące własność przedsiębiorcy zostaną zajęte na potrzeby
np. urzędu gminy, przedmiot ten będzie wyłączony z opodatkowania.

Analiza przedmiotowego wyłączenia może sugerować, że objęte nim będą dwie kategorie
nieruchomości: zajęte na potrzeby organów JST oraz zajęte na potrzeby urzędów gmin, starostw
powiatowych i urzędów marszałkowskich.

Pomieszczenia wykorzystywane przez referaty, wydziały i inne komórki tych jednostek (np. biuro
obsługi interesantów, zespół radców prawnych, zespół kontroli finansowe] i .audytu); jako
jednostki wchodzące w skład ww. urzędów, będą korzystały z wyłączenia.

Potwierdzone zostało to np. w wyroku NSA z 6.04.2007r., który wskazuje, "że przez potrzeby
organów JST, o których mowa wart. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
należy rozumieć zapewnienie warunków funkcjonowania tych jednostek"

(...) stoi na stanowisku, że wyłączenie z podatku od nieruchomości zawarte w art.2 ust.3 pkt.3
ustawy z dnia 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych ma zastosowanie w opisanym
przypadku, gdzie (...)m2 powierzchni użytkowej budynku jest zajęte na potrzeby (...) i zapewnia warunki funkcjonowania tejże (...).

Zważywszy na treść art.14b § 4 Ordynacji podatkowej (...) dodatkowo
oświadcza, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu
złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli
podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa
nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub
organu kontroli skarbowej.