Zamknij okno Drukuj dokument

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

Dnia 31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu zwrócił się do Rady Gminy Bobrowo z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
- do Sądu Rejonowego w Brodnicy - 2 ławników  do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich. 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

Do orzekania w sprawach z zakresu spraw rodzinnych i nieletnich powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość tych zagadnień.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Gminy w  Bobrowie - pokój nr 12.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy w Bobrowie.

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Załączniki

Karta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika (56kB)    
Lista_zglaszajacych_kandydata_na_lawnika (163kB)    
OSWIADCZENIE_postepowania_sadowe (28.5kB)    
OSWIADCZENIE_spelnienie_wymogow (36kB)    
OSWIADCZENIE_wl_rodzicielska (28kB)    
Zaswiadczenie_lekarskie_wzor (38kB)    

Metadane

Źródło informacji:Natalia Motylicka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Natalia Motylicka
Data wprowadzenia:2015-06-19 09:17:48
Opublikował:Natalia Motylicka
Data publikacji:2015-06-19 09:19:18
Ostatnia zmiana:2015-06-19 09:23:19
Ilość wyświetleń:1341