Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bobrowie

Kolorowy pasek

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Bobrowo z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Bobrowo, dnia 31 października 2013 r.

 

 

 

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

Rocznego Programu Współpracy Gminy Bobrowo z organizacjami pozarządowymi

na 2014 rok

 

 

 

 

Termin konsultacji: od dnia  9  października 2013 do dnia 30 października 2013r

 

Przedmiotem konsultacji był Roczny Program Współpracy Gminy Bobrowo z organizacjami

pozarządowymi na 2014 rok.

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowo w celu wyrażenia pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. . Opinie można było składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia Zarządzenie Nr 195/2013 z dnia 8 października 2013r.

 

W wyznaczonym terminie dwie organizacje pozarządowe złożyły na piśmie swoje

uwagi do projektu programu.

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Bobrowo „Aktywna Gmina”

 

Sugerowana zmiana, która została uwzględniona: 

-dodanie do zadań priorytetowych samorządu gminnego w roku 2014 zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Sugerowane zmiany, które zostały uwzględnione:

 

I.                    W § 1. Znajduje się treść: Roczny Program Współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację gmina będzie wspierać w 2014 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadań priorytetowych zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań.  

Jednocześnie w § 7.1. ust2. czytamy Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji wybranych zadań gminy poprzez:

1)      powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

Proponuje się, by przeanalizować zapisy pod kątem ich stanu faktycznego i zgodności z Ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie – zarówno bowiem wsparcie jak i powierzanie realizacji zadań są formami zlecania przez samorząd realizacji zadań publicznych. Wsparcie jest dofinansowaniem przez samorząd (wymagany jest wówczas wkład własny wnoszony przez organizację pozarządową), a powierzanie jest równoznaczne z przekazaniem zadania i sfinansowaniem w 100% jego kosztów.

Jeżeli zatem samorząd przewiduje – wzorem roku 2013 – ogłaszać konkursy w formie wspierania zadań publicznych należy uporządkować zapisy Programu:

Np. W § 1. Roczny Program Współpracy określa priorytetowe zadania publiczne, których realizację gmina będzie zlecać w 2014 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadań priorytetowych zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

§ 7.1. ust2. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji wybranych zadań gminy poprzez:

1)             powierzanie i/lub wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

 

II.                 w § 7.1. ust2. Czytamy 2. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji wybranych zadań gminy poprzez:

2)      udzielaniu pomocy poprzez nieodpłatne użyczanie lokali, części lokali lub obiektów, ich wyposażenia oraz korzystanie z urządzeń biurowych wykorzystywanych na działalność statutową organizacji;

Nieodpłatne użyczenie lokali itp. to formy poza finansowej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Proponujemy przenieść te formy wsparcia organizacji do ust. 3 tego paragrafu jako kolejny podpunkt.

III.               W rozdziale VII. Sposób oceny realizacji programu współpracy

Treść w aktualnym brzmieniu nie opisuje wymaganego Ustawą sposobu oceny realizacji Programu jako takiego, ale jedynie w punktu widzenia kontroli realizacji zadań przez organizacje pozarządowe. Są to dwie całkowicie odmienne czynności i zakresy merytorycznych działań: kontrola dotyczy merytorycznego i finansowego przebiegu realizacji oraz rozliczenia zlecanych zadań, natomiast ocena realizacji Programu musi wskazywać mierniki i wskaźniki realizacji całego, rocznego Programu współpracy.

Dlatego proponujemy wprowadzenie punktów dotyczących propozycji planowanych wskaźników, które pozwolą ocenić stopień realizacji Programu, np.

a)      Liczba ogłoszonych konkursów ofert,

b)      Liczba organizacji uczestniczących w konkursach ofert,

c)      Liczba ofert złożonych w odpowiedzi na konkursy ofert,

d)      Liczba organizacji, które otrzymały dotację,

e)      Liczba mieszkańców gminy - uczestników realizowanych zadań,

f)       Liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (art. 19a Ustawy),

g)      Liczba zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert,

h)      Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych,

i)        Liczba organizacji, które skorzystały ze wsparcia pozafinansowego,

j)        Wysokość środków finansowych samorządu przekazana organizacjom pozarządowym w ramach zlecania zadań publicznych w danym roku (oraz w stosunku do roku poprzedniego).

 

IV.              W Rozdziale VIII. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji w §12 ust. 3 proponujemy dodać kolejną formę prowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy poprzez organizację otwartych spotkań konsultacyjnych zachęcających przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa w powstawaniu dokumentów planistycznych w gminie, które ich bezpośrednio lub pośrednio dotyczą. Postulat dotyczy zwiększenia zakresu i metod prowadzenia konsultacji społecznych, ułatwiających dialog administracji publicznej z sektorem obywatelskim, stosowanie różnych aktywnych form partycypacji obywatelskiej dostosowanych do potrzeb i możliwości oraz zasobów organizatora konsultacji.

 

V.                 W rozdziale IX. Tryb powołania i zasady działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert

 

§15. Wykonuje stosowne prace nad projektem i ostateczną wersja programu współpracy.

To jest jak się wydaje błąd w treści – komisja konkursowa nie jest organem, który opracowuje ostateczną wersję programu. Proponujemy usunąć z treści te wprowadzające w błąd informacje.

 

§15. W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji.

Użyte sformułowanie tryb małych zleceń jest niejasne i nie stosowane w Ustawie. Tryb pozakonkursowy opisany jest w Art. 19a Ustawy i tak powinien być stosowany.

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Trędowska
Data utworzenia:2013-11-08 07:58:26
Wprowadził do systemu:Agnieszka Trędowska
Data wprowadzenia:2013-11-08 07:56:44
Opublikował:Agnieszka Trędowska
Data publikacji:2013-11-08 07:56:44
Ostatnia zmiana:2013-11-08 07:58:48
Ilość wyświetleń:700
Urząd Gminy w Bobrowie
Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij